Regulamin
Black Weekend

REGULAMIN PROMOCJI

 

 

 

"Black Weekend"

 

 

1. Organizatorem promocji „Black Weekend” jest WITEK HOME z siedzibą w Kraków Modlniczka, Handlowców 12.

2. Promocja trwa dnia 23-26.11.2018 r

3. Każdy Klient, który dokona zakupu, lub zamówi towar w dniach 23-26.11.2018 otrzyma rabat cenowy zgodny z tabelą rabatową.

4. Uczestnikiem Akcji, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej spełniająca warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

5. Warunkiem udziału przez Uczestnika w Akcji jest złożenie zamówienia lub zakup określonych przez Organizatora towarów w okresie obowiązywania Akcji

6. Promocja nie obejmuje Towarów zamówionych lub zakupionych poza okresem trwania Promocji.

7. Momentem zakupu dla towarów zamawianych jest data złożenia zamówienia. Zamówienia złożone przed rozpoczęciem promocji a realizowane - dopłata do pełnej wartości towaru(zamówienia), nie są objęte promocją.

 

 

 

"Raty 0%"

 

1. Organizatorem promocji „Gwarancja najlepszej ceny” jest Witeks-Centrum Witek Sp. z o.o. z siedzibą w  Modlniczce, ul. Handlowców 12, 32-085 Modlniczka oraz FPH Witek’s Centrum Witek .

2. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na sfinansowanie kredytem zakupu towaru. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia lub nie posiadają pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych, nie są uprawnione do wzięcia udziału w niniejszej Akcji promocyjnej.

3. Akcją promocyjną objęte są wszystkie towary zakupione lub zamówienie w dniach  23-26.11.2017r.

4. W ramach Akcji promocyjnej Uczestnikowi, który zdecyduje się na zakup Produktu, przysługuje możliwość skorzystania z propozycji kredytowej na zakup Produktu, dedykowanej niniejszej Akcji promocyjnej

5. Uczestnik może skorzystać z Promocyjnej propozycji kredytowej, polegającej na możliwości zawarcia umowy o kredyt na zakup towarów i usług z Santander Consumer Bank S.A. 50 rat bez odsetek, bez prowizji i wpłaty własnej, 10 rat bez odsetek , bez prowizji i wpłaty własnej z BGŻ BNP Paribas S.A.; 10,20,30 rat bez odsetek, bez prowizji i wpłaty własnej z Credit Agricole Bank Polska S.A.

6. Możliwość skorzystania przez Uczestnika z Promocyjnej propozycji kredytowej uzależniona jest od dokonywanej przez damy Bank oceny zdolności i wiarygodności kredytowej Uczestnika

7. Akcja promocyjna może być łączona z innymi akcjami promocyjnymi, rabatami i obniżkami cen.

8. Dla kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Banki w ratach „0%”, zawartych na okres 10,20,30,50 miesięcy, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dni 23-26.11.2018 r. są następujące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%; cena towaru 3 600,00 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0%; całkowita kwota kredytu 3 600,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 3 600,00 zł; całkowity koszt kredytu 0 zł; wysokość 50 równych rat miesięcznych 72,00 zł. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 23.11.2017 r r. do dnia 26.11.2017 r.

9. Witek Home występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A., BGŻ BNP Paribas S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez dany Bank.

10. O szczegóły pytaj sprzedawcę.


Postępowanie reklamacyjne11. Każdemu  Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji  z  Regulaminem,  w  czasie  jej trwania lub nie później niż w terminie 7 dni od daty jej zakończenia. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą  rozpatrywane.  Za  datę  wniesienia  reklamacji  uważa  się  datę  stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację lub datę doręczenia emaila.


12. Reklamacje należy kierować na piśmie, drogą pocztową do: Witeks-Centrum Witek Sp. z o.o. z siedzibą w  Modlniczce, 32-085 Modlniczka, Handlowców 12 z dopiskiem Promocja „Gwarancja najlepszej ceny” lub drogą emaliową na adres: meble@witek.pl z tematem Promocja „Gwarancja najlepszej ceny”.

13. Reklamacja  musi zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

14. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi nie więcej niż 21 dni, licząc od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy będącej powodem reklamacji, zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania  wyjaśniającego  lub  podjęcia  dodatkowych  czynności  przez  Organizatora,  okres rozpatrywania  reklamacji  może  ulec  stosownemu  wydłużeniu.  Organizator  poinformuje wydłużeniu okresu rozpatrzenia reklamacji zgłaszającego.


15. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane.Postanowienia końcowe


16. Administratorem danych osobowych Uczestników  jest Organizator Promocji. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane przez administratora danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu realizacji Promocji „ Gwarancja Najlepszej ceny”, w tym z realizacją i obsługą składanych zamówień, świadczeniem usług dodatkowych związanych z umową sprzedaży oraz wystawianiem dokumentów sprzedaży, sprawozdawczością finansową związaną ze składanymi zamówieniami w ramach nin. Promocji lub też w celu rozpatrzenia reklamacji (w przypadku wniesienia takiej reklamacji). Uczestnik  ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. PUODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji ww. celów. Dane przetwarzane będą przez okres 11 lat od dnia zawarcia Umowy sprzedaży produktu objętego Promocją (tj. przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy).