Regulamin
- Gwarancja Najlepszej Ceny

REGULAMIN PROMOCJI

 

 

 

"Gwarancja Najlepszej Ceny"

 


Definicje


Terminy użyte w nin. Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:


1. Promocja – Promocja „Gwarancja Najlepszej Ceny”


2. Placówka – salon meblowy Witek Home mieszczący się przy ul. Handlowców 12, 32-085 Modlniczka, sklep prowadzony przez Witeks-Centrum Witek sp. z o.o. oraz FPH Witek’s Adam Witek.


3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady udziału w Promocji; regulamin dostępny jest w Placówce, a także na stronie internetowej https://witek.pl/.


4. Uczestnik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, która weźmie udział w Promocji. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia lub nie posiadają pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych, nie są Uczestnikami w rozumieniu Regulaminu.


5. Sklep konkurencyjny – inna placówka handlowa na terenie województwa małopolskiego, oferująca w swej sprzedaży meble, zastawy stołowe, wykładziny, dywany, pościele, ręczniki, akcesoria, dekoracje, oświetlenie, AGD-kuchnia, firany, zasłony, karnisze, farby, tapety oraz dekoracje ścienne.

 

 


Zasady prowadzenia Promocji1. Organizatorem promocji „Gwarancja najlepszej ceny” jest Witeks-Centrum Witek Sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce, ul. Handlowców 12, 32-085 Modlniczka oraz FPH Witek’s Centrum Witek .


2. Promocja prowadzona jest tylko i wyłącznie w w/w Placówce.


3. Promocja trwa od 01.07.2018 do odwołania.


4. Promocją objęte są wszystkie towary zakupione lub zamówione w dniach od 01.07.2018 do odwołania.


5. Jeśli uczestnik:
a) w sklepie konkurencyjnym znajdzie ten sam produkt w cenie brutto niższej, niż cena tego samego produktu u Organizatora Promocji;
b) okazał Organizatorowi Promocji aktualną: gazetkę, ofertę lub wycenę sklepów konkurencyjnych otrzyma rabat, na który składa się obniżenie ceny produktu do ceny oferowanej przez sklep konkurencyjny oraz dodatkowy Bon Rabatowy Witek Home o wartości 5% ceny zakupionego produktu, z zastrzeżeniem ust. 6,8, 10, 11,12 Regulaminu;


6. Bon Rabatowy Witek Home, o którym mowa w ust. 5 nie może przekroczyć kwoty 2. 000 zł na jednego Uczestnika. Również suma Bonów Rabatowych Witek Home nie może przekraczać kwoty 2.000 zł na jednego Uczestnika.


7. Zakupiony przez Uczestnika produkt powinien być taki sam jak produkt, który okazuje w aktualnej: gazetce, ofercie lub wycenie sklepów konkurencyjnych, o których mowa w pkt. 5 lit. b Regulaminu. W szczególności niezbędnym jest, aby wycena lub oferta okazywana Organizatorowi promocji zawierała nazwę produktu pozwalającą na jednoznaczną identyfikację produktu.


8. Aktualna gazetka, oferta lub wycena musi zawierać produkt z regularnej kolekcji lub stałej oferty innego sklepu konkurencyjnego. Promocja nie obejmuje produktów, jeśli oferta cenowa, gazetka lub wycena konkurencji dotyczy sprzedaży w tzw. gratisie, sprzedaży limitowanej, zakupów hurtowych (2 i więcej sztuk), ofert specjalnych konkurentów tj. min. takich w których obniżona cena wynika ze sprzedaży w pakiecie z innym towarem.


9. Bon Rabatowy Witek Home o wartości 5% ceny zakupionego produktu, o którym mowa w ust. 5 Regulaminu można wykorzystać tylko i wyłącznie przy zakupie artykułów dekoracyjnych w Placówce.


10. Bon Rabatowy Witek Home nie podlega zamianie na gotówkę.


11. Bon Rabatowy Witek Home może zostać zrealizowany na zakup artykułów dekoracyjnych, o wartości nominalnej wyższej niż wartość bonu.


12. Podstawą udzielenia rabatu 5% jest okazanie Bonu Rabatowego Witek Home, otrzymanego przy zakupie towaru objętego Promocją. Bon należy zrealizować w terminie do 30 dni od daty wystawienia.


13. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie, w sytuacji gdy najniższa cena przedstawiona przez Uczestnika w aktualnej gazetce, ofercie lub wycenie sklepów konkurencyjnych jest niższa, niż cena za którą Organizator nabył towar.


14. Promocja nie obejmuje towarów zamówionych lub zakupionych poza okresem trwania Promocji.


15. Momentem zakupu dla towarów zamawianych jest data złożenia zamówienia. Zamówienia produktów złożone przed rozpoczęciem promocji, a zrealizowane w trakcie trwania Promocji (przez co należy rozumieć dopłatę do pełnej wartości towaru) nie są objęte Promocją.

 

 Postępowanie reklamacyjne16. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji z Regulaminem, w czasie jej trwania lub nie później niż w terminie 7 dni od daty jej zakończenia. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację lub datę doręczenia emaila.


17. Reklamacje należy kierować na piśmie, drogą pocztową do: Witeks-Centrum Witek Sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce, 32-085 Modlniczka, Handlowców 12 z dopiskiem Promocja „Gwarancja najlepszej ceny” lub drogą emaliową na adres: meble@witek.pl z tematem Promocja „Gwarancja najlepszej ceny”.


18. Reklamacja musi zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.


19. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi nie więcej niż 21 dni, licząc od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy będącej powodem reklamacji, zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub podjęcia dodatkowych czynności przez Organizatora, okres rozpatrywania reklamacji może ulec stosownemu wydłużeniu. Organizator poinformuje wydłużeniu okresu rozpatrzenia reklamacji zgłaszającego.


20. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane.

 

 


Postanowienia końcowe


21. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Promocji. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane przez administratora danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu realizacji Promocji „ Gwarancja Najlepszej ceny”, w tym z realizacją i obsługą składanych zamówień, świadczeniem usług dodatkowych związanych z umową sprzedaży oraz wystawianiem dokumentów sprzedaży, sprawozdawczością finansową związaną ze składanymi zamówieniami w ramach nin. Promocji lub też w celu rozpatrzenia reklamacji (w przypadku wniesienia takiej reklamacji). Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. PUODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji ww. celów. Dane przetwarzane będą przez okres 11 lat od dnia zawarcia Umowy sprzedaży produktu objętego Promocją (tj. przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy).


22. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w każdym czasie, po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w Placówkach Organizatora lub w Internecie na stronie https://witekhome.pl/